Integritetspolicy Cereb

För oss på Cereb är det viktigt att vi hanterar din integritet på ett ansvarsfullt sätt. I denna policy hittar du information om hur vi behandlar de personuppgifter för vilka vi är personuppgiftsansvariga samt hur du går tillväga för att utöva dina rättigheter i enlighet med gällande Dataskyddsförordning. Denna policy kan komma att uppdateras. Gällande version finns alltid publicerad på Cerebs hemsida.

Varför behandlar vi personuppgifter om dig?

Journalföring sker i samband med de kliniska utredningar och behandlingar som Cereb genomför. Ofta behövs en omfattande mängd personuppgifter för att kunna göra korrekta bedömningar och för att ge professionella utlåtanden. Personuppgiftsbehandlingen i de patientjournaler som upprättas syftar även till att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten. Vidare behövs dokumentation för utvärdering och tillsyn av verksamheten samt för att framställa statistik om hälso- och sjukvården. För dessa ändamål samlar Cereb in och behandlar uppgifter om patienten samt ofta uppgifter om vårdnadshavare/närstående till patienten. Behandlingen sker i enlighet med Patientdatalagen (2008:355). Personuppgifterna samlas in direkt ifrån berörd individ eller så inhämtas de från närstående eller från tidigare vårdgivare via samlad journalföring.

För att Cereb ska ha tillgång till den samlade journalföring krävs samtycke från individen. För att möjliggöra nödvändig informationsinsamling kan Cereb behöva samla in patientuppgifter även från andra personer såsom förskole-, skolpersonal eller andra kontaktpersoner till patienten. För dessa personer behandlas endast namn- och kontaktuppgifter och då med stöd av intresseavvägan. I samband med neuropsykiatrisk utredning genomför patienten ibland psykologiska tester. För tekniska lösningar i samband med genomförande av vissa psykologiska tester använder Cereb testplattformarna Q-global och Q-interactive som ägs av företaget Pearson Assessment. Pearson Assessment är i detta sammanhang personuppgiftsbiträde åt Cereb. Personuppgiftsbiträdet behandlar personuppgifter som registreras i samband med testning, men enskilda individers uppgifter är inte identifierbara. Personuppgiftsbiträdet använder testresultat på gruppnivå för exempelvis produktutveckling och forskning.

I samband med rekrytering behandlar Cereb personuppgifter om kandidater för att kunna bedöma den enskilda individens profil mot ett faktiskt behov. I vissa fall kan Cereb önska vidmakthålla en relation med personer (och därmed behandla uppgifter om dessa) för eventuell framtida anställning. Uppgifterna behandlas med stöd av samtycke för varje uttryckt ändamål. Utöver ovanstående behandlar vi uppgifter om personer med vilka vi har samarbetenavtalsrelationer eller som av olika anledningar söker kontakt med oss. För dessa personer hanteras uppgifter antingen för att fullgöra skyldigheter enligt ett tecknat avtal eller för att det finns intresse att bibehålla kontakt.

Vilka personuppgifter behandlas om dig?

Journalföring Omfattningen av de uppgifter som vi samlar in och behandlar varierar. Uppgifter som kan behöva samlas in om patienter och deras vårdnadshavare/närstående:

 • Namn,
 • Personnummer, kön,
 • Kontakt- och adressuppgifter,
 • Uppgifter om hälsa, genetiska uppgifter,
 • Psykosocial situation, ekonomisk situation, missbruk, kriminell bakgrund, etnisk härkomst,
 • Skola/arbetsgivare och anställningsuppgifter,
 • samt uppgifter om bakgrund till vård, ställd diagnos och anledning till och uppgifter om mer betydande åtgärder.

Rekrytering Uppgifter som vi behöver samla in om kandidater:

 • Namn,
 • Kontaktuppgifter och adressuppgifter,
 • Utbildningsbakgrund/kompetens,
 • Arbetserfarenhet och prestationer,
 • Eventuell övrig information som en kandidat väljer att lämna ifrån sig

Samarbeten/avtalsrelationer/söker kontakt Uppgifter som vi samlar in om i dessa sammanhang:

 • Namn,
 • Kontakt- och adressuppgifter
 • Eventuella uppgifter om specialkost

Hur behandlar Cereb dina personuppgifter?

Uppgifterna gällande patienter behandlas i journalsystem vi är hänvisade till av Stockholms läns landsting. Efter att sista uppgiften tillförts handlingen lagras uppgifterna i minst tio år i enlighet med Patientdatalagen. Vid rekrytering samlas personuppgifter in antingen av Cereb eller av Cereb anlitad rekryteringspartner. Uppgifterna samlas in och behandlas med stöd av samtycke kopplat till en utlyst tjänst. Vill Cereb behandla dina personuppgifter för eventuellt framtida behov, och därmed andra ändamål, kommer särskilt samtycke insamlas. Uppgifterna hanteras endast av behöriga medarbetare på Cereb och bevaras i upp till två år efter avslutad rekrytering eller den angivna tidsgräns som du uttryckligen har samtyckt till. Uppgifter om kontaktpersoner behandlas så länge det finns ändamål till fortsatt kontakt, så länge det finns en avtalsmässig förbindelse (eller max ett år därefter) eller under den tid det finns en rättslig skyldighet att bevara uppgifterna (exempelvis sju år enligt Bokföringslagen).

Vilka har tillgång till dina personuppgifter?

I samband med journalföring görs uppgifterna endast åtkomliga för behörig medarbetare på Cereb eller av andra vårdgivare i enlighet med gällande hälso- och sjukvårdslagstiftning. För övriga personuppgifter kan överföring endast bli aktuell till partner med vilka Cereb har ett gällande biträdesavtal. I dessa fall speglar avtalet innehållet i denna policy eller gällande lagstiftning. Vi delar endast information med andra aktörer i följande tillfällen:

 • Till leverantör av drift och underhåll av Cerebs IT-plattformar,
 • Till leverantör som tillhandahåller plattform för psykologtester och internetbaserad KBT
 • Till leverantör av utrednings-, behandlings-, utbildnings- och skrivtjänster
 • Vid fakturering till Landsting efter genomfört uppdrag,
 • Vid rekrytering då extern rekryteringspartner stödjer i urvalsprocessen,

Vilka rättigheter har du?

Du äger själv rätten till din integritet och därmed dina personuppgifter. Därför bistår Cereb dig i din rätt: …att få tillgång till din data Du kan begära en kopia av de uppgifter vi har om dig samt verifiera den information vi har om dig. …till rättelse Du har rätt att få felaktig eller ofullständig information om dig själv ändrad/rättad under förutsättning att  dina krav ej strider mot gällande sjukvårdslagstiftning. …att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”) Rätt gäller endast om inte Cereb längre har giltigt ändamål och laglig grund för fortsatt behandling. Om behandlingen baseras på samtycke och detta återkallas så kommer dina uppgifter att raderas. …att återkalla samtycke Du har när som helst rätt att återkalla eventuella samtycken som du givit Cereb.

Kontakta oss

Personuppgiftsansvarig är Cereb AB (556 723 – 2912). Om du har frågor angående hanteringen av dina personuppgifter är du välkommen att mejla oss på mindata@cereb.se. På detta sätt kommer du även i kontakt med vårt utsedda Dataskyddsombud. Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) är den tillsynsmyndighet som i Sverige övervakar att de som behandlar personuppgifter följer dataskyddsförordningen. Om du anser att Cereb behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen har du rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen. Förändringar i denna Integritetspolicy Cereb förbehåller sig rätten att uppdatera denna policy om behov uppkommer. Uppdateringar kommer om detta blir aktuellt genomföras i detta dokument, på denna lagringsplats. Cereb uppmanar dig att hålla dig uppdaterad på eventuella förändringar.