För vårdgrannar

För att vi ska kunna ta ställning till om en person kan utredas hos oss behöver vi få en utförlig beskrivning från remittenten. En förutsättning för att en utredning ska kunna genomföras är att personen ifråga inte har ett pågående missbruk. Det krävs minst sex veckors drogfrihet innan utredning för att vi ska kunna genomföra den.

Vad ska ingå i en remiss till Cereb?

För att underlätta bedömning och handläggning av de remisser vi får in är vi tacksamma för om du som remitterar patienter till Cereb för NP-utredning tar ställning till följande punkter:

  1. Patientens (för barn gäller båda föräldrars/vårdnadshavares) samtycke till att Cereb får tillgång till samtliga sammanhållna journalanteckningar.
  2. Alkohol- och droganamnes (gäller både barn/ungdomar och vuxna) och vid riskbruk eller tidigare beroendeproblematik adekvat provtagning som bekräftar kontrollerade alkoholvanor och drogfrihet inför utredning.
  3. Uppgifter om tidigare eller pågående psykiatrisk ohälsa/pågående vårdkontakt avseende psykiatrisk- eller beroendemedicinsk problematik. Aktuell psykiatrisk status.
  4. Relevant provtagning för uteslutande av somatisk grund till problematik (BAS-lab inklusive blodstatus, thyroidea, b-glukos, leverprover och alkoholmarkörer vid behov). Vid osäkerhet om vilka prover som avses kontakta oss gärna för diskussion.
  5. Pågående läkemedelsbehandling/aktuell medicinlista
  6. Aktuell problemformulering och frågeställning
  7. För barn: kopior på förlossnings-, barnhälsovårds- och skolhälsovårdsjournal, pedagogisk utredning/kartläggning, eventuella åtgärdsprogram från skolan samt eventuella tidigare utredningar (logoped och/eller psykolog)