Forskningsprojekt

Cereb bedriver flera forskningsprojekt tillsammans med Karolinska institutet, Centrum för Psykiatriforskning och en internationell forskargrupp vid universitetet i Groeningen i Nederländerna.

Borderlineprojektet

Charlotte Skoglund är medicinskt ledningsansvarig läkare vid Cereb och medicine doktor vid Institutionen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska institutet. Charlotte gör för närvarande sin post doc vid Centrum för psykiatriforskning. I samarbete med Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatiskt (MEB) vid Karolinska institutet är hon en av de ansvariga forskarna i ett stort projekt som undersöker den stora samsjukligheten mellan neuropsykiatriska diagnoser som till exempel ADHD och autism och emotionellt instabil personlighetsproblematik eller borderline diagnos.

Stigmastudien

För närvarande pågår ”Stigmaprojektet”, en enkätstudie som undersöker i vilken utsträckning barn, ungdomar och vuxna upplever sig stigmatiserade på grund av psykisk ohälsa. Självstigmatisering uppstår när en person tar till sig en negativ självbild och detta kan i sin tur påverka livskvalitet, sociala relationer och vardagsfunktion på ett negativt sätt.

I studien kommer upplevelser av stigmatisering hos personer med olika psykiatriska diagnoser att jämföras med upplevelser från personer utan erfarenhet av psykisk ohälsa.

Syfte och målsättning

Syftet är att öka förståelsen för hur personer med olika psykiatriska diagnoser tänker kring sin egen diagnos och om man upplever sig särbehandlad på grund av denna.

Forskargruppens målsättning är att resultaten ska bidra till minskad stigmatisering kring psykisk ohälsa, ett bättre bemötande i samhället och effektivare behandlingsmetoder.

Den huvudsakliga forskningsfrågan är i vilken grad barn, ungdomar och vuxna med ADHD upplever negativ särbehandling och stigmatisering jämfört med åldersmatchade personer utan diagnos. Vi vill även undersöka i vilken grad man upplever självstigmatisering vid ADHD jämfört med andra psykiatriska diagnoser som till exempel autism, depression eller emotionellt instabil personlighetsproblematik.

CU-studien

Hösten 2017 medverkar Cereb i ett projekt som undersöker empati, känslomässig inlevelse och förmåga att uppleva rädsla. Denna studie undersöker samband mellan personlighetsdrag och beteenden bland ungdomar som genomgår neuropsykiatrisk utredning.

Alla människor har olika förmåga att uppleva rädsla och att leva sig in i andras känslor. I den här studien vill vi undersöka hur sådana förmågor är kopplade till kliniska symptom men också beteenden. En förbättrad kunskap om dessa samband kan leda till en ökad förståelse för olika människors svårigheter och leda till mer individanpassade behandlingar.

Hållbar arbetsplats och skola

Cereb kommer i höst att tillsammans med ledande forskare på PRIMA barn- och ungdomspsykiatri starta ett projekt för att undersöka eventuell kopplingarna mellan neuropsykiatrisk sårbarhet och risken för utmattningsdepression och problematisk skolfrånvaro.