Nedan följer en beskrivning av vad du bör tänka på inför en remiss för en neuropsykiatrisk utredning hos Cereb. De vanligaste tillstånd som utreds är ADHD, Autism, Tourettes/Tics och Intellektuell Funktionsnedsättning. Var uppmärksam på symptom inom samtliga diagnoser vid ställd remiss. Utförliga beskrivningar av patientens svårigheter inom de olika domänerna underlättar vår bedömning och ökar chansen att vi tar emot patienten för utredning.

  • ADHD, kombinerad form – Ouppmärksam, lättdistraherad, glömsk, svårt att planera och organisera, tankar som vandrar, kort uthållighet och tålamod, rastlös, ständigt på gång, impulsiv.
  • ADHD, huvudsakligen ouppmärksam form (tidigare ADD) – Ouppmärksam, lättdistraherad, glömsk, svårt att planera och organisera, tankar som vandrar, kort uthållighet, känsla av inre rastlöshet.
  • Autismspektrumtillstånd – Svårt att få och bibehålla vänner, svårt att sätta sig in i hur andra tänker, lågt intresse för att umgås bara för umgängets skull, svårt att läsa av vad andra säger ”mellan raderna”, svårt att anpassa sig efter andras önskemål eller efter vad sammanhanget kräver, bristande ögonkontakt, inte så mycket ansiktsmimik eller gester, samtal blir ”styltiga”, rutinbundenhet, lätt stressad/upprörd även vid små förändringar i vardagen, rigida vanor som inte går att anpassa efter andra eller efter situationen, stereotypa rörelser eller upprepade ”favorit”-ord/uttryck, för stor eller för liten känslighet för smak, doft, ljud och känselintryck, begränsade intressen eller specialintressen. Tidigare fanns även diagnosen Asperger syndrom som idag ingår i AST.
  • Tourettes syndrom/ticsspektrumtillstånd – Motoriska och/eller vokala tics, ofrivilliga plötsliga rörelser, ljud, ord, orddelar, fnysningar, andningsljud eller liknande.
  • Intellektuell funktionsnedsättning – Svårt att dra logiska slutsatser, tänka och resonera abstrakt, generellt svårt med inlärning, att förstå skriven text, att göra rimliga beräkningar, och att klara sig åldersadekvat utan stöd i vardagen. Tidigare kallades denna diagnos för utvecklingsstörning eller mental retardation.

Efter att symptom bekräftats hos patienten, överväg följande gällande patientens ålder och grupp:

Barn (2-17:11 år)
Föreligger fler än ett symtom på en eller flera av ovanstående diagnoser idag? Innebär det ett problem i vardagen för patienten? – rekommendera NP-utredning.
Vuxen (18+ år)
Föreligger fler än ett symtom på en eller flera av ovanstående diagnoser idag? Innebär det ett problem i vardagen för patienten? Fanns det vissa symtom på ett eller flera av ovanstående tillstånd under barndom/ungdomstid? – rekommendera NP-utredning.

Om neuropsykiatrisk utredning bedöms relevant och patienten vill genomföra en utredning, se till att inhämta följande från patienten och bifoga information gällande nedanstående i remissen.

  • Samtycke till att Cereb kommer få ta del av tidigare journaler – krävs för att kunna genomföra utredning. Bifogade journalkopior med remissen underlättar.
  • Kontrollera att aktiv alkohol-/drogproblematik inte föreligger och poängtera att utredning inte kommer att gå att genomföra om sådan föreligger. På Cereb genomförs regelmässigt drogscreening.
  • Kontrollera så att allvarlig psykisk ohälsa inte förekommer (svår och obehandlad: depression, bipolär sjukdom, psykossjukdom, PTSD, genomfört suicidförsök senaste året). Om så: rekommendera kontakt med barn- och ungdomspsykiatrisk eller vuxenpsykiatrisk mottagning.
  • Ta förteckning på eventuella aktuella behandlingskontakter och/eller medicinsk behandling.
  • Genomför SNAP-IV (barn från 4-17:11 år) eller ASRS (från 18 år) screeningformulär.

Vad som ska ingå i en remiss till Cereb hittar du på denna sida