Cereb utreder vid misstanke om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.  De vanligaste frågeställningarna är adhd, autismspektrumtillstånd, Tourettes syndrom/tics och intellektuell funktionsnedsättning. Var uppmärksam på symptom inom samtliga diagnoser vid ställd remiss. Utförliga beskrivningar av patientens svårigheter inom de olika områdena underlättar vår bedömning och ökar chansen att vi tar emot patienten för utredning.

 • Adhd, kombinerad form – ouppmärksam, lättdistraherad, glömsk, svårt att planera och organisera, tankar som vandrar, kort uthållighet och tålamod, rastlös, ständigt på gång, impulsiv.
 • Adhd, huvudsakligen ouppmärksam form (”add”) – ouppmärksam, lättdistraherad, glömsk, svårt att planera och organisera, tankar som vandrar, kort uthållighet, känsla av inre rastlöshet.
 • Autismspektrumtillstånd (autism och ”Aspergers syndrom”) – svårt att få och att bibehålla vänner, svårt att sätta sig in i hur andra tänker, svagt intresse för att umgås bara för umgängets skull, svårt att läsa av vad andra säger ”mellan raderna”, svårt att anpassa sig efter andras önskemål eller efter vad sammanhanget kräver, bristande ögonkontakt, inte så mycket ansiktsmimik eller gester, samtal blir ”styltiga”, rutinbundenhet, lätt stressad/upprörd även vid små förändringar i vardagen, rigida vanor som inte går att anpassa efter andra eller efter situationen, stereotypa rörelser eller upprepade ”favorit”-ord/uttryck, för stor eller för liten känslighet för smak, doft, ljud och känselintryck, begränsade intressen eller specialintressen.
 • Tourettes syndrom/ticsspektrumtillstånd – motoriska och/eller vokala tics, ofrivilliga plötsliga rörelser, ljud, ord, orddelar, fnysningar, andningsljud eller liknande.
 • Intellektuell funktionsnedsättning – Svårt att dra logiska slutsatser, tänka och resonera abstrakt, generellt svårt med inlärning, att förstå skriven text, att göra rimliga bedömningar och att klara sig åldersadekvat utan stöd i vardagen. Tidigare kallades denna diagnos för utvecklingsstörning eller mental retardation.

Efter att symtom bekräftats hos patienten, överväg följande gällande patientens ålder:

Barn (2-17:11 år)
Föreligger fler än ett symtom på en eller flera av ovanstående diagnoser idag? Innebär det ett problem i vardagen för patienten?
Rekommendera patienten att genomgå NP-utredning.

Vuxen (18+ år)
Föreligger fler än ett symtom på en eller flera av ovanstående diagnoser idag?
Innebär det ett problem i vardagen för patienten?
Fanns det vissa symtom på ett eller flera av ovanstående tillstånd under barndom/ungdomstid?
Rekommendera patienten att genomgå NP-utredning.

Om patienten vill genomföra en utredning, se till att inhämta följande från patienten och bifoga information gällande nedanstående i remissen till Cereb:

 • Samtycke till att Cereb kommer att få ta del av tidigare relevanta journaler. Samtycke krävs för att kunna genomföra utredning.
  Bifogade journalkopior med remissen underlättar.
 • Kontrollera att aktiv alkohol-/drogproblematik inte föreligger och poängtera för patienten att utredning inte dessa fall inte kommer att gå att genomföra.
  På Cereb genomförs drogtest med urinscreening för vuxna och för barn 12 år och äldre.
 • Kontrollera att allvarlig psykisk ohälsa inte föreligger (svår och obehandlad: depression, bipolär sjukdom, psykossjukdom, PTSD alternativt genomfört suicidförsök senaste året). Om så: rekommendera kontakt med barn- och ungdomspsykiatrisk eller vuxenpsykiatrisk mottagning.
 • Ta förteckning på eventuella aktuella behandlingskontakter och/eller medicinsk behandling.

Remiss till Cereb ska innehålla:

– Frågeställning

– Patientens fullständiga namn, personnummer, adress och telefonnummer/mobiltelefonnummer (gäller barn och vuxna)

– Samtliga vårdnadshavares fullständiga namn, adress (-er) och telefonnummer/mobiltelefonnummer (gäller barn)

– Eventuellt behov av tolk samt språk (patient och eventuella vårdnadshavare)

– Beskrivning av neuropsykiatriska och psykiatriska symtom idag och i barndom/ungdomstid

– Beskrivning av funktionsnedsättning idag

– Beskrivning av eventuella pågående och tidigare vårdkontakter inkl tidigare psykiatriska utredningar (barn- och ungdoms/vuxenpsykiatri, beroendevård mm)

– Beskrivning av eventuella tidigare genomförda övriga utredningar (hos t ex skolpsykolog, logoped, arbetsförmedling och socialtjänst)

– Aktuellt och tidigare bruk av alkohol, narkotika och beroendeframkallande läkemedel

– Samtycke från patient/vårdnadshavare till att Cereb får ta del av eventuella tidigare journaler från
t ex barn- och ungdomspsykiatri, vuxenpsykiatri och beroendevård

Bifoga gärna relevanta journalkopior från tidigare vårdkontakter/genomförda utredningar.