Forskning och Utveckling

FoU-PLATTFORM

Kunskapen om styrkor och sårbarheter kopplat till neuropsykiatriska funktionsnedsättningar  (NP) växer ständigt och Sverige är framstående inom internationell NP-forskning, inte minst tack vare våra stora och rikstäckande patientregister. Flera aspekter av ADHD och andra NP-diagnoser behöver fortfarande förstås och kartläggas i mer detalj för att göra livet och vardagen bättre för barn, ungdomar och vuxna med sårbarhet för NP.

Cereb skapar en framväxande plattform för forskning och utveckling (FoU) kring ADHD och andra NP-diagnoser. Syftet är att med kommande projekt erbjuda våra patienter och deras anhöriga att ingå i olika forskningsstudier för att tillsammans skapa en möjlighet att bidra till ökad förståelse för NP-diagnoser ur ett brett kliniskt och samhälleligt perspektiv.

Kommande projekt

  • Med start våren 18 kommer Cereb i samarbete med MindMend att kunna erbjuda världens första och enda internetbaserade ADHD-behandling för vuxna. Behandlingen, som är baserad på kognitiv och dialektisk beteendeterapi kommer att innefatta ett 12-veckors program med 10 moduler som bl.a täcker medveten närvaro, organisera och planera, beteendeanalys, känslohantering och impulskontroll.
    Syftet är att utifrån denna unika plattform designa ett flertal forskningsstudier på olika aspekter av behandlingsresultat (bl.a. grad av ADHD-symptom och livskvalitet) i samarbete med Karolinska Institutet.
  • Cereb planerar att inom kort kunna erbjuda NEUROACTTM till allmänheten. NEUROACTTM är ett evidensbaserat program för stresshantering utvecklat vid Karolinska Institutet. Syftet med NEUROACTTM är att lära ut tekniker för stresshantering till personer med autism, ADHD och andra neuropsykiatriska diagnoser. Forskning har visat att NEUROACTTM minskar stress samt ökar flexibilitet och hälsa. Som ett led i att implementera och göra programmet tillgängligt, är Cereb en av de första mottagningarna att kunna erbjuda NEUROACTTM till allmänheten.