Neuropsykiatrisk utredning

På Cereb gör vi neuropsykiatriska utredningar. Det innebär att vi gemensamt tar reda på om en aktuell problembild hos dig eller ditt barn kan bero på till exempel ADHD eller autism.  På Cereb arbetar läkare, psykologer och sjuksköterskor tillsammans i team för att på bästa sätt kartlägga styrkor och svårigheter i vardagen hos den person som utreds. I vissa fall leder utredningen till en diagnos, men inte alltid. Det viktigaste är att du får ökad kunskap och förståelse för hur du eller ditt barn fungerar och bäst kan utvecklas och må bra. Vi hjälper även till med behandling och hänvisningar vidare för rätt typ av hjälp i den mån vi kan.

Så går en utredning till hos oss på Cereb

Innan du besöker oss fyller du och anhöriga i fråge- och skattningsformulär. Dessa formulär skickar vi till dig i samband med kallelsen. Vid barnutredningar vill vi även att lärare fyller i skattningsformulär. Formulären ligger till grund för den fördjupade utredningen. De kan också användas för att jämföra ditt mående innan och efter utredning samt efter eventuella behandlingsinsatser.

Vid utredningens första besök går vi tillsammans igenom samt informerar kring de olika stegen i utredningen. Vi samlar också in information kring din nuvarande livssituation och problematik. Under ett av besöken under utredningen får du träffa en läkare som utreder om du har eller tidigare haft någon annan psykiatrisk samsjuklighet och gör en kroppslig undersökning. En viktig del i utredningen är ett eller flera besök hos psykolog. Hos psykologen genomförs en fördjupad neuropsykologisk bedömning där ni tillsammans fokuserar på hur olika förmågor som till exempel koncentration, uppmärksamhet och socialt samspel har fungerat för dig genom livet. Vid behov utför psykologen även olika typer av kognitiv testning.

Vid vuxenutredningar behöver vi kunna intervjua någon anhörig som känner dig väl. Ibland kan denna intervju ske via telefon men vi uppmuntrar att du tar med dig någon som känner dig väl under psykologdelen av utredningen. Efter utredningen bjuds du in till en återgivning, ensam eller tillsammans med någon anhörig. Då berättar vi vad vi kommit fram till och vilken hjälp vi rekommenderar för just dig.

Vid barnutredningar är både föräldrars och pedagogers beskrivningar av barnet viktiga. Därtill intervjuas och testas barnet gällande förmågor och problem. Efter utredningen bjuds föräldrar och barn in till en återgivning då vi berättar vad vi kommit fram till och vilken hjälp vi rekommenderar. Vi erbjuder även förskole-/skolåtergivningar där pedagogisk personal bjuds in till mottagningen för att ta del av utredningsresultatet.

När utredningen är avslutad och återgivningen är klar kommer du att få ett skriftligt utlåtande av din utredning. I detta sammanställer vi den information som framkommit och ställer din problembeskrivning i relation till resultatet i utredningen. Utlåtandet är framförallt utformat för dig, med personliga rekommendationer baserat på dina personliga styrkor och svårigheter. Utlåtandet kan även fungera som ett skriftligt dokument i kontakt med andra vårdgivare. Du kan skicka det till förskola/skola eller din arbetsgivare.  Utlåtandet kan användas i kontakt med Försäkringskassan men kan inte användas som intyg vid ansökan om vårdbidrag, aktivitetsersättning eller sjukersättning. Vid utredning av barn och ungdomar ingår läkarintyg inför ansökan om vårdbidrag men du som förälder måste be om detta intyg inom 6 månader efter avslutad utredning. Övriga läkarintyg samt intyg inför ansökan om vårdbidrag senare än 6 månader efter utredningen kan bekostas privat.