Vanliga tecken på neuropsykiatriska funktionsnedsättningar hos barn och ungdomar

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar innefattar flera tillstånd som på ett eller annat sätt har en koppling till nervsystemet. De vanligaste neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna är adhd, autism och intellektuell funktionsnedsättning samt Tourettes syndrom, tics och språkstörning. På Cereb utreder vi adhd, autism och intellektuell funktionsnedsättning, men hur ska man veta om ens barn kan vara i behov av en utredning?

Det finns flera symtom som förknippas med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i allmänhet. Det är bland annat:

  • Svårigheter att styra sin uppmärksamhet. Detta kan ta sig uttryck i glömska, uppskjutande, dagdrömmande och svårigheter att lyssna tillräckligt uppmärksamt.
  • Svårigheter att reglera aktivitetsnivå, känslor och impulser. Detta kan ta sig uttryck i svårigheter att sitta still, känsloutbrott och risktagande.
  • Svårigheter i det sociala samspelet. Detta kan ta sig uttryck i svårigheter att närma sig andra, bristande förståelse för icke-verbal kommunikation såsom ansiktsuttryck och gester samt ett mindre intresse för att dela med sig av tankar och känslor.
  • Svårigheter med inlärning. Detta kan vara till följd av uppmärksamhetssvårigheter, läs- och skrivsvårigheter, eller bero på en generell inlärningsförmåga under genomsnittet.

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kan se olika ut hos olika personer. Hur de tar sig i uttryck i vardagen är mycket individuellt och varierar med kön, ålder och utvecklingsnivå. Alla symtomen ovan kan också bero på annat än en odiagnostiserad neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Kanske har man svårt att koncentrera sig för att man är nedstämd, och svårt med det sociala samspelet för att man har social ångest. Därtill kan externa faktorer i barnens miljö – hemma, i klassrummet och på träningen – påverka hur de fungerar i vardagen. Med det sagt finns det vissa saker hos barn, beroende på ålder, som särskilt för tankarna till neuropsykiatri:

  • Hos småbarn kan tidiga tecken på neuropsykiatrisk funktionsnedsättning vara att barnet inte börjar tala som förväntat eller har tydliga språkliga avvikelser jämfört med jämnåriga. Små barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning kan också vara synnerligen överaktiva, alternativt påtagligt passiva.
  • Hos skolbarn kan neuropsykiatriska symtom bli allt tydligare i takt med att kraven på såväl akademiska som sociala förmågor ökar. Problem kan uppstå i kontakten med klasskamrater, i form av konflikter eller svårigheter att knyta kontakt, och i klassrummet, där barnet kan uppfattas som stökigt och störande.
  • I tonåren ökar kraven på barnen ytterligare, både akademiskt och socialt. Vissa ungdomar utagerar och beter sig på sätt som påverkar deras omgivning negativt, andra vänder sig istället inåt till följd av försämrat självförtroende och psykiska symtom som ångest, oro och nedstämdhet.

Eftersom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kan leda till stora utmaningar i vardagen men samtidigt kan se så olika ut och misstas för andra tillstånd, är det viktigt att man gör en omfattande neuropsykiatrisk utredning för att diagnostisera eventuell adhd, autism och intellektuell funktionsnedsättning. När vi gör utredningar på Cereb ingår alltid såväl psykolog- som läkarbesök. Vi gör alltid en bred så kallad differentialdiagnostisk bedömning, inklusive en bedömning av begåvning, för att komma fram till vilken eller vilka eventuella diagnoser som bäst sammanfattar varje patients symtom och funktion i vardagen.